Үр дүнд: 1
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2018 оны жилийн эцсийн Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар илэрсэн зөрчилд тооцсон шийдвэрийн биелэлтШийдвэрийн биелэлтБаянхонгор аймаг2019
Үр дүнд: 1