Үр дүнд: 17
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтЗөвлөмжБулган аймаг2019
2.Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалтЗөвлөмжБулган аймаг2019
3.Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэхЗөвлөмжБулган аймаг2019
4.Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн орлогын ногдуулалт, төлөлтийн байдалЗөвлөмжБулган аймаг2019
5.Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтЗөвлөмжБулган аймаг2019
6.ОНХСЗөвлөмжБулган аймаг2019
7.Уул уурхайн нөхөн сэргээлтийн үр дүнЗөвлөмжБулган аймаг2019
8.Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож буй өнөөгийн байдалЗөвлөмжБулган аймаг2019
9.Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтЗөвлөмжБулган аймаг2019
10.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн хэрэгжилтЗөвлөмжБулган аймаг2019
11.Аймгийн цагдаагийн газрын тээврийн хэрэгсэл түр саатуулах хашаа /байр/-ны орлогыг хууль тогтоомжийн дагуу бүрэн төвлөрүүлсэн эсэх, түүний зарцуулалтЗөвлөмжБаянхонгор аймаг2019
12.БАЯНХОНГОР АЙМАГТ ЭРХ ШИЛЖИЖ ИРСЭН УЛСЫН ТӨСВИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР НӨЛӨӨНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЗөвлөмжБаянхонгор аймаг2019
13."Чандмань-Баянхонгор" ХК-ийн үйл ажиллагааны үр дүндЗөвлөмжБаянхонгор аймаг2019
14.Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтЗөвлөмжБаянхонгор аймаг2019
15.Авто замын сангийн 2018 оны төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, зарцуулалтын үр ашигЗөвлөмжБаянхонгор аймаг2019
16.Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэхЗөвлөмжБаянхонгор аймаг2019
17."БАЯНХОНГОР ЭРЧИМ ХҮЧ" ЦТХХК-ИЙН 2015-2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНЗөвлөмжБаянхонгор аймаг2019
Үр дүнд: 17