БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНИЙ 2017 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТААР ӨГСӨН АКТ АЛБАН ШААРДЛАГА, ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ҮНЭЛЭХ, ТАНИЛЦУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛЛОО

2019-01-30

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2017 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 94 байгууллагын санхүүгийн тайлан нэгтгэгдсэн ба аудитын дүгнэлт өгсөн 72, итгэл үзүүлсэн 13, түүвэрт 9 байгууллага хамрагдсан байна.

ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГААС ШИНЖЭЭЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ, ДҮГНЭХ, ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ЧАНАРЫГ ХЯНАХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ

2020-07-10

"ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГААС ШИНЖЭЭЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ, ДҮГНЭХ, ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ЧАНАРЫГ ХЯНАХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ" журмын төслийг хүргүүлж байна.  Холбогдох саналыг 2020.08.10-ны өдрийн дотор sugarmaas@audit.gov.mn, chimedlkhamb@audit.gov.mn руу явуулна уу.

Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Аймаг, Сумдын ИТХ-ын сонгуулийн зардлын дээд хэмжээг тогтоолоо.

2020-06-30

Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Аймаг, Сумдын ИТХ-ын сонгуулийн зардлын дээд хэмжээг тогтоолоо.

"ХУУЛИАР ЗӨВШӨӨРӨГДӨӨГҮЙ ХАНДИВ"-ыг улсын орлого болгох тухай

2020-06-29

"ХУУЛИАР ЗӨВШӨӨРӨГДӨӨГҮЙ ХАНДИВ"-ыг улсын орлого болгох тухай